Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entra si ja estàs registrat/da


Contractació de familiars

L'entrada en vigor de la Llei 6/2017 de Reformes Urgents del Treball Autònom ha ampliat la possibilitat de l'empresari a col·locar a la seua parella, pares, fills, germans, iaios, sogres, nets, nores o gendres amb subvencions en les cotitzacions. Fins ara, els autònoms només podien contractar amb ajudes als joves menors de 30 anys o a un únic familiar que fóra menor de 45 anys.

Bonificacions a la contractació de familiars:

La nova Llei enfortix la figura del familiar col·laborador ja que s'amplien les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social respecte a la contractació de familiars per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament (cònjuge, pares, fills, germans, iaios, sogres, nets, gendres i nores)

En este cas els autònoms/as podran beneficiar-se d'una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos.

La principal novetat és que es pot contractar els familiars com a treballadors assalariats en el Règim General encara que convisquen en la llar familiar de l'autònom que contracta. No es veuran limitats pel perfil de l'empleat com actualment, ja que les ajudes només es concedien en el cas de contractes a joves menors de 30 o un familiar menor de 45 anys. Amb les noves bonificacions els/as autònoms/as podran contractar un familiar directe com a assalariat, sense límit d'edat i no s'exigirà l'alta com a autònom col·laborador com fins ara

Això suposarà també un benefici per a la persona contractada, ja que abans havia de renunciar als drets que podia disfrutar qualsevol persona que fóra contractada com a treballador per compte d'altri (vg. desocupació).

Cal tindre en compte que entre els requisits es demana que:

  • no hi haja hagut cap acomiadament improcedent en els 12 mesos anteriors
  • mantindre el contracte sis mesos després del període bonificat.

Esta mesura ha entrat en vigor al gener de 2018.

Contractació de fills amb discapacitat:

Per a este col·lectiu s'amplia a fills majors de 30 anys la possibilitat de contractar per compte d'altri a fills que convisquen amb l'autònom en el domicili familiar.

S'atorgarà el mateix tractament als fills que, inclús sent majors de 30 anys, tinguen especials dificultats per a la seua inserció laboral.

A estos efectes, es considerarà que hi ha dites especials dificultats quan el treballador estiga inclòs en algun dels grups següents:

  • Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent.
  • Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent i inferior al 65 per cent, sempre que causen alta per primera vegada en el sistema de la Seguretat Social.
  • Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent.

Contractació de familiars (34

961753277
Major, 15 46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
Sistema Nacional de Empleo